Розділи порталу
Серпень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Погода
For The Visually Impaired Version

Положення про Раду релігійних громад

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням п’ятнадцятої сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 07 серпня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОРЮКІВСЬКУ МІСЬКУ РАДУ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД

 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Корюківська міська рада релігійних громад (далі – Рада релігійних громад) є представницьким, міжконфесійним, консультативно-дорадчим органом при міському голові, що діє на громадських засадах.
1.2. Рада релігійних громад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», іншими актами чинного законодавства, рішеннями Корюківської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Корюківського міського голови, а також цим Положенням.
1.3. Рада релігійних громад не втручається у внутрішні справи релігійних організацій.
1.4. Голова Ради релігійних громад – є радником міського голови з релігійних та етичних питань.
1.5. Рішення Ради релігійних громад мають рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування.

 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

 2.1. Основними принципами Ради релігійних громад є: толерантність, рівноправ’я, ініціативність, матеріальна незацікавленість, відповідальність.

2.2. Рада релігійних громад утворюється з метою консультування органів місцевого самоврядування з релігійних питань, координації міжконфесійного діалогу, об’єднання зусиль релігійних організацій для здійснення заходів добродійного характеру, популяризації етики, моралі та загально – прийнятих традиційних цінностей.

         2.3. Відповідно до мети основними завданнями Ради релігійних громад є:

1) обговорення актуальних питань релігійного життя та підготовка взаємоузгоджених пропозицій органам місцевого самоврядування, що відносяться до питань свободи совісті та релігійних організацій, етики та моральності;
2) об’єднання зусиль релігійних організацій у благодійній діяльності;
3) сприяння міжконфесійному взаєморозумінню та злагоді;
4) організація та проведення «круглів столів», конференцій, семінарів, нарад тощо з питань духовності та моралі;
5) застосування і додержання законодавства про свободу совісті;
6) активізація участі релігійних організацій в суспільному житті на місцевому рівні;
7) сприяння всебічному висвітленню релігійного життя засобами масової інформації;
8) інші завдання, які не суперечать законодавству України.

3. ФОРМУВАННЯ РАДИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД

3.1. Ініціативна група представників релігійних громад, громадських організацій зареєстрованих на території населених пунктів Корюківської міської ради та громадян, що проживають на території населених пунктів Корюківської міської ради, порушує перед міським головою питання, у формі написання письмового звернення довільної форми з підписами всіх членів ініціативної групи, про ініціювання створення Ради релігійних громад.

3.1.1. Міський голова визначає час і місце установчого засідання Ради релігійних громад.

3.2. Повноваження Ініціативної групи припиняються у день відкриття установчого засідання новосформованого складу Ради релігійних громад.

3.3. Голова Ради релігійних громад обирається простою більшістю голосів членів Ради релігійних громад від загального складу Ради релігійних громад за поданням міського голови з числа членів цього органу терміном на 1 рік (з дня його обрання).

3.4. Заступник Голови Ради релігійних громад обираються простою більшістю голосів членів Ради релігійних громад від загального складу Ради релігійних громад за поданням голови Ради релігійних громад з числа членів цього органу строком на 1 рік.

3.5. Секретар Ради релігійних громад обираються простою більшістю голосів членів Ради релігійних громад від загального складу Ради релігійних громад за поданням голови Ради релігійних громад з числа посадових осіб Корюківської міської ради строком на 1 рік.

 4. ПОРЯДОК РОБОТИ РАДИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД

4.1.Основною формою роботи Ради релігійних громад та вищим рівнем прийняття колегіальних рішень представниками релігійних організацій є засідання.

4.2. Засідання Ради релігійних громад є правомочним, якщо в ньому бере участь проста більшість членів від загального складу Ради релігійних громад.

4.3. Засідання Ради релігійних громад скликаються за рішенням голови Ради релігійних громад або за рішенням не менш ніж однієї третини членів від загального складу Ради релігійних громад, але не менш ніж чотири рази на рік. У разі необхідності вирішення питань, що віднесені до її компетенції, Раду релігійних громад скликає міський голова або заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

4.4. Рішення засідань Ради релігійних громад оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, які підписуються головою та секретарем Ради релігійних громад.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РАДИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД

 5.1. Рада релігійних громад організує свою роботу шляхом прийняття рішень з питань, які входять до її компетенції та організовує їх виконання.

5.2. Рада релігійних громад розглядає та вирішує питання, віднесені до її компетенції цим Положенням, а саме:

1) обирає зі свого складу голову Ради релігійних громад, заступника голови Ради релігійних громад, секретаря Ради релігійних громад та звільняє їх від виконання їх обов’язків;

2) утворює тимчасові комісії та робочі групи для виконання своїх повноважень;

3) приймає рішення в межах своїх повноважень;

4) направляє пропозиції до міської ради з релігійних та етичних питань;

5) приймає рішення про дострокове припинення повноважень Ради релігійних громад;

6) розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради;

7) розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань;

8) затверджує порядок денний засідання;

9) бере участь у розробці проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету з релігійних та етичних питань;

10) подає міському голові рекомендації та пропозиції;

11) інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

12) організовує «круглі столи», наради, семінари тощо;

13) здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству України.

5.3. Рішення Ради релігійних громад приймаються простою більшістю голосів від загального складу, якщо інше не передбачено цим Положенням.

5.4. Рішення Ради релігійних громад є обов’язковими до виконання її членами.

6. ГОЛОВА РАДИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД

6.1. Раду релігійних громад очолює голова Ради релігійних громад

6.2. Голова Ради релігійних громад підзвітний Раді релігійних громад.

6.3. Голова Ради релігійних громад:

1) веде засідання (наради) Ради релігійних громад;

2) представляє інтереси Ради релігійних громад у підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності без довіреності;

3) подає на розгляд Ради релігійних громад пропозиції про обрання заступника та секретаря Ради релігійних громад;

4) забезпечує взаємодію Ради релігійних громад з Корюківською міською радою та її виконавчим комітетом;

5) підписує рішення, прийняті Радою релігійних громад;

6) надає інформацію про засідання Ради релігійних громад та проведену роботу цього органу для розміщення на офіційному сайті Корюківської міської ради та в соцмережах;

7) має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання Ради релігійних громад.

7. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД

7.1. У разі відсутності Голови Ради релігійних громад його обов’язки виконує заступник Голови Ради релігійних громад, який має право без довіреності здійснювати повноваження Голови, якщо інше не передбачено діючим законодавством України.

7.2. Заступник Ради релігійних громад підзвітний Раді релігійних громад.

 8. СЕКРЕТАР РАДИ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД

8.1. Секретар Ради релігійних громад забезпечує поточну роботу Ради релігійних громад:

1) повідомляє членів Ради релігійних громад про час і місце проведення засідань Ради релігійних громад та питання, які передбачається внести на розгляд засідання Ради релігійних громад;

2) формує порядок денний засідання Ради релігійних громад та погоджує його з головою Ради релігійних громад.

3) підписує протоколи та рекомендації Ради релігійних громад.

8.2. Повноваження секретаря Ради релігійних громад можуть бути достроково припинені за рішенням Ради релігійних громад, на підставі подання голови Ради релігійних громад або пропозиції не менше однієї третини від загальної кількості членів Ради релігійних громад.

8.4. Секретар Ради релігійних громад підзвітний Раді релігійних громад.

9. ЧЛЕНСТВО У РАДІ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД

9.1. Членство у Раді релігійних громад є добровільним.

9.2. Підставою для вступу до складу Ради релігійних громад є письмова заява представника релігійної громади чи громадської організації зареєстрованої на території населених пунктів Корюківської міської ради, громадянина, що проживає на території населених пунктів Корюківської міської ради, подана секретарю Ради релігійних громад, яка розглядається Радою релігійних громад на засіданні цього органу. Рішення про прийняття нового члена приймається простою більшістю голосів членів ради релігійних громад від загальної кількості членів Ради релігійних громад.

9.3. Вихід членів із складу Ради релігійних громад є вільним. Підстава для виходу є письмова заява члена Ради релігійних громад, що подається секретарю Ради релігійних громад.

10. СПІРНІ ПИТАННЯ

10.1. Рада релігійних громад не розглядає догматичні питання і не займається розбіжностями, що є між релігійними конфесіями.

10.2. Рада релігійних громад може рекомендувати (у разі потреби) співпрацю органам міського самоврядування по деяким релігійним святам та заходам з окремими членами Ради релігійних громад. Загальноприйнятими релігійними святами в Україні є Різдво Христове, Великдень, Трійця.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, керівники виконавчих органів Корюківської міської ради (за згодою) можуть бути присутні на засіданнях Ради релігійних громад у разі обговорення питань, що належать до їхньої компетенції.

11.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться розпорядженням міського голови, за поданням голови Ради релігійних громад або за ініціативою міського голови.

11.3. Корюківська міська рада сприяє в забезпеченні Ради релігійних громад приміщенням та створює необхідні умови для її роботи.

Секретар міської ради                                                                                                                  С.О.Олійник

Мапа громади


Путівник Корюківщиною
Анонси
Корисні посилання

Портал об’єднаних громад України