Словник проектного менеджменту

projectmanagement

ISO 14000 – серія стандартів, призначених контролювати вплив дій і результатів організації на навколишнє середовище.

ISO 9000 – серія стандартів, що використовуються для сертифікації якості; розроблені Міжнародною організацією із стандартизації (International Organization for Standardization).

NCB UA Version 3.0 (National Competence Baseline) – основи професійних знань і система оцінки компетентності проектних менеджерів України; УКРНЕТ/Серт Української асоціації управління проектами.

P2M – японський стандарт з управління інноваційними проектами і програмами.

PMBОK® – Керівництво знань з управління проектами, розроблений Інститутом управління проектами, РМІ: Американський національний стандарт.

PRINCE 2 – державний стандарт Великобританії з ефективного управління проектами.

SERVQUAL – анкета якості обслуговування, за допомогою якої можна визначити розбіжність між очікуваннями клієнтів та їх ставленням до реально наданої послуги.

Активи процесів організації – усі активи, що відносяться до процесів, усіх організацій, що беруть участь в проекті та які можуть бути використані для досягнення цілей проекту (наприклад, формальні та неформальні плани, правила, процедури та накази; бази знань організації; данні про виконання планів робіт, ризики проекту, освоєні обсяги).

Аналіз відхилень (Variance Analysis) – метод декомпозиції загального відхилення сукупності змінних змісту, вартості і розкладу на відхилення окремих елементів, що пов’язані з певними факторами, й впливають на змінні змісту, вартості й розкладу.

Аналіз першопричини (Root Cause Analysis) – аналітичний метод, призначений для пошуку основної причини відхилення, дефекту або ризику (може бути викликана одночасно відхиленням, дефектом чи ризиками).

Аналіз тенденцій (Trend Analysis) – аналітичний метод, що використовує математичні моделі для прогнозування результатів в майбутньому на основі історичних даних. За допомогою цього методу визначаються відхилення від базового плану за витратами, термінами або змістом шляхом використання даних за попередні звітні періоди та прогнозування рівня відхилень даного параметра у визначений момент в майбутньому (за умови, що під час виконання проекту не будуть вноситись зміни).

Архітектура програм (Programmer Architecture) – створення допоміжних структур і механізмів, що дозволяють ефективно керувати програмами і надавати команді, яка працює над програмою, підтримку, необхідну для ефективної діяльності.

Аудит проекту (Project Audit) – процес аналізу стану виконання проекту й ефективності управлінських процесів та методів.

Базовий план (Baseline) – затверджений план з вказаними термінами фаз (проекту, елементів ієрархічної структури робіт, пакету робіт/планової операції); може бути включений зміст проекту, вартість, розклад і технічні зміни.

Базовий план виконання (Performance Measurement Baseline) – схвалений план проекту, в якому порівнюється поточне виконання проекту, а також відповідно до якого визначається відхилення у цілях управління. Базовий план виконання, зазвичай, включає параметри змісту, розкладу і вартості проекту, а також може включати технічні параметри і параметри якості.

Безперервне вдосконалення (Continuous Improvement) – філософія постійного прагнення до вдосконалення процесів на основі сумісної роботи в командах.

Верифікація (Verification) – метод оцінки елементу або продукту в кінці фази/проекту з метою упевнитись, що він задовольняє вказаним вимогам.

Визначення, вимірювання, аналіз, вдосконалення і контроль (Define, Measure, Analyze, Improve, and ControlDMAIC) – методологія підвищення якості, якою керуються компанії, що реалізують програми досягнення якості на рівні шести сигм.

Виконання (Executing) – керівництво, управління, виконання і реалізація робіт проекту, досягнення результатів поставки і представлення інформації про виконання робіт.

Вимірювачі якості (Quality Meters) – критерії, за якими оцінюється якість.

Витрати на забезпечення якості (Costs of Quality Assurance) – витрати, пов’язані із забезпеченням необхідної якості продукту або послуги. Наприклад, витрати, пов’язані із запобіганням виникнення дефектів, тестуванням.

Відповідність якості (Match Quality) – ступінь забезпечення вимог, передбачених проектом до продукту чи послуги.

Відхилення (Variance) – вимірюване відхилення від базового або очікуваного значення.

Віртуальна команда (Virtual Team) – група працівників, розділених значною відстанню, які виконують свої професійні ролі для досягнення спільної цілі через встановлення співробітництва у віртуальному просторі.

Віртуальний проектний офіс – це розподілена комп’ютерна система на базі телекомунікаційних мереж, що дозволяє користуватися єдиними програмними засобами, єдиними базами даних і знань, здійснювати єдиний облік контролю, моніторинг робіт за проектом, проводити відеоконференції, телекомунікаційні наради в реальному режимі часу.

Діагностика стану управління ризиками (Risk Management, Maturity Diagnostic) – інструмент для визначення поточного стану можливостей управління ризиками. До сфер застосування даного інструменту відносять: образ мислення, процес, людські ресурси, інформацію, інструменти, структуру і можливості прийняття рішень

Довідник команди проекту (Project Team Directory) – задокументований список членів команди проекту, їх ролей в проекті й інформації про комунікації.

Життєвий цикл продукту (Product Life Cycle) – набір послідовних фаз продукту. Назва та кількість фаз продукту визначається виробничими й управлінськими потребами організації. Зазвичай, остання фаза життєвого циклу продукту – знищення продукту. Життєвий цикл проекту частіше є складовою одного або декількох життєвих циклів продукту.

Життєвий цикл проекту (Project Life Cycle) – набір звичних послідовних фаз проекту, кількість та склад яких визначається потребами управління проектом, організацією/організаціями, що беруть участь у проекті.

Завершальні процеси (Closing processes) – процеси, що виконуються для формального завершення усіх операцій проекту чи фази; для передачі отриманого продукту іншим, а також для завершення проекту, який був призупинений.

Загальне управління якістю (Total Qualiti ManagementTQM) – система управління організацією, яка забезпечує перевагу її продуктів і послуг над аналогічними продуктами і послугами конкурентів за всіма показниками, що мають цінність для клієнтів.

Закриття проекту (Close Project) – процес завершення усіх операцій за усіма групами процесів проекту з метою формального завершення проекту чи фази.

Запит на зміну (Change Request) – запити на збільшення або скорочення змісту проекту; зміну стратегій, процесів, планів чи процедур; зміну цін, бюджетів; перегляд розкладу. Запити на зміни можуть бути безпосередніми або опосередкованими, зовнішніми або внутрішніми, а також обумовленими або необумовленими законами чи контрактом. Оброблюються тільки задокументовані запити на зміни, і виконуються тільки схвалені запити на зміни.

Зацікавлені учасники проекту (Stakeholders of Project) – особи/організації, які беруть активну участь у проекті або ті, на яких впливають результати виконання/завершення проекту: замовники/користувачі, спонсор, виконавча організація, офіс управління проектами, функціональні керівники, операційні менеджери, менеджери проекту.

Зміна змісту (Scope Change) – будь-які зміни змісту проекту. Зміна змісту зазвичай спричиняє перегляд термінів і вартості проекту.

Індекс виконання вартості (Cost Performance Index, CPI) – показник ефективності проекту за вартістю. Індекс виконання вартості = співвідношення освоєного об’єму до фактичної вартості. Значення – більше або дорівнює 1 – сприятливі умови, а значення – менше 1 – несприятливі умови.

Індекс виконання термінів (Schedule Performance Index, SPI) – показник виконання розкладу проекту. Індекс виконання розкладу = співвідношення освоєного об’єму до планового об’єму. Значення – більше або дорівнює 1 – сприятливі умови, а значення – менше 1 – несприятливі умови.

Інспекція (Inspection) – обстеження та вивчення з метою перевірки на відповідність проектним вимогам – операцій, елементів, продуктів, результатів або послуг.

Інформаційна система управління проектами (Project Management Information System, PMIS) – інформаційна система складається з інструментів і методів, що використовуються для збору, інтеграції та розповсюдження результатів процесів управління проектами. PMIS використовується для підтримки усіх фаз проекту: від ініціації до завершення і може включати, як «ручні», так і автоматизовані системи.

Інформація про виконання проекту (Work Performance Information) – інформація і данні про стан виконання запланованих операцій проекту, що формується в рамках процесів керування й управління виконанням проекту. Інформація про виконання включає: стан результатів поставки; стан запитів на зміни, корегуючі дії, попереджуючі дії й виправлення дефектів; прогнози до завершення; підтверджений відсоток фізичного виконання робіт; отримані значення технічного вимірювання виконання; дати початку і завершення запланованих операцій.

Історична інформація (Historical Information) – документи й дані за попередніми проектами, в тому числі архіви проектів, нотатки, кореспонденція, закриті контракти і проекти.

Команда проекту (Project Team) – включає усіх членів команди проекту: команда управління проектом, менеджер проекту і, в деяких випадках, спонсор проекту.

Команда управління проектом (Project Management Team) – члени команди проекту, які задіяні в управлінні проектними роботами. В невеликих проектах команди управління проектом можуть включати практично усіх членів команди проекту.

Компетенція (Competence) – базова якість працівника, від якої залежить ефективне та/або краще ставлення до роботи, на встановлюються критерії виконання в роботі або в інших ситуаціях.

Контроль (Control) – порівняння фактичного виконання із запланованим, аналіз відхилень, оцінка тенденцій для впливу на покращення процесу, оцінка альтернатив і, за необхідності, рекомендація корегуючих дій.

Контроль над змінами (Change Control) – упорядкований процес управління, вивчення та затвердження/відхилення вимог до внесення змін в межах проекту або програми. Зміни в програмах або проектах можуть бути пов’язані з масштабами, термінами, ресурсами або узгодженими процесами управлінської підтримки.

Контрольна діаграма (Control Chart) – графічне представлення результатів процесу у часі й у порівнянні із встановленими контрольними межами; має вигляд осьової лінії для визначення тренду величин за графіком у напрямку кожної з контрольних точок.

Корегуючі дії (Corrctive Action) – задокументоване управління виконанням робіт проекту з метою досягнення очікуваного у майбутньому виконання робіт проекту відповідно до плану управління проектом.

Критерії (Criteria) – стандарти, правила або тести, що стають основною рішень щодо оцінки продукту, послуги, результату, процесу.

Критерії приймання (Acceptance Criteria) – критерії та існуючі умови, які мають бути виконані до приймання результатів поставки проекту.

Матриця відповідальності (Responsibility Assignment Matrix, RAM) – структура, що узгоджує організаційну структуру з ієрархічною структурою робіт, а також окреслює елементи змісту проекту, за виконання яких призначаються відповідальні.

Матрична організація (Matrix Organization) – організаційна структура, у якій менеджер проекту ділить відповідальність із функціональними керівниками за визначення пріоритетів в управлінні роботою працівників, призначених для виконання проекту.

Менеджер проекту (Project Manager, PM) – особа, призначена організацією-виконавцем для досягнення цілей проекту.

Метод освоєного об’єму (Earned Value Technique, EVT) – спеціальний метод для вимірювання виконання робіт, як елемента ієрархічної структури робіт, контрольного розрахунку чи проекту. Інша назва – «метод правил освоєння і нарахування доходу» (earning rules and crediting method).

Моніторинг (Monitoring) – збір даних про виконання проекту відповідно до плану, вимірювання показників виконання проекту, а також представлення і розповсюдження інформації про виконання проекту.

Моніторинг і управління ризиками (Risk Monitoring and Control) – процес відстеження відомих ризиків, виявлення нових ризиків, виконання планів реагування на ризики і оцінка їх ефективності протягом життєвого циклу проекту.

Моніторинг і управління роботами проекту (Monitoring and Control Project Work) – процес моніторингу і управління процесами, необхідними для ініціації, планування, виконання і завершення проекту, з метою досягнення цілей, визначених у плані управління проектом і описі змісту проекту.

Набір команди проекту (Acquire Project Team) – процес підбору персоналу, необхідного для виконання проекту.

Організаційна діаграма (Organization Chart) – метод відображення взаємозв’язків у групі виконавців, які спільно працюють разом для досягнення спільної мети.

Організаційна діаграма проекту (Project Organization Chart) – документ, що графічно відображає взаємозв’язки членів команди у проекті.

Організаційна структура (Organizational Breakdown Structure, OBS) – ієрархічне відображення організації проекту, що узгоджує виконання пакетів робіт між організаційними одиницями (виконавцями).

Організація (Organization) – група людей, об’єднаних для досягнення визначеної цілі чи виконання певного типу робіт в рамках підприємства.

Організація-виконавець (Performing Organization) – підприємство, персонал якого безпосередньо бере учать в роботі над проектом.

Офіс управління програмою (Program Management Office, PMO) – централізоване управління програмою/ програмами, завдяки якому вигода досягається за рахунок спільного використання ресурсів, методологій, інструментів і методів, а також, пов’язаного з цим, високого рівня сконцентрованості на управлінні проектом/проектами.

Офіс управління проектом (Project Management Office, PMO) – організаційна одиниця, яка несе відповідальність за централізоване і координоване управління проектами. Ступінь відповідальності офісу управління проектом може варіюватись від надання консалтингової підтримки до безпосереднього управління проектом.

Оцінка якості робіт (Performance Measurement) – метод співвідношення обсягів виконаних робіт та витрачених коштів (фінансових ресурсів). Визначається причина виникнення розбіжностей: виконано більше (або менше) запланованого; роботи виявилися більш (або менш) витратні, ніж очікувалось. Таким чином виникає можливість з’ясувати: чи виконуються проектні роботи в рамках бюджету, чи з перевищенням/економією.

Портфель (Portfolio) – набір проектів/програм та інших робіт, об’єднаних з метою ефективного управління проектними роботами для досягнення стратегічних цілей.

Програма (Program) – низка взаємопов’язаних проектів, управління якими передбачає певний рівень взаємоузгодження та з метою досягнення таких переваг, яких не можна досягти при управлінні ними відокремлено. Програми можуть включати елементи робіт, які виходять за межі змісту окремих проектів програми.

Проект (Project) – унікальний набір скоординованих дій, спрямованих на досягнення корисного результату необхідної якості, в умовах обмеженості ресурсів, що використовуються.

Проектна організація (Project Organization) – організаційна структура, у якій менеджер проекту має повноваження для встановлення пріоритетів, використання ресурсів і керівництва роботою осіб, призначених для виконання проекту.

Проектні дії – усі дії, спрямовані на створення продукту проекту, та дії, спрямовані на виконання проекту.

Розвиток команди проекту (Develop Project Team) – процес підвищення компетенції та взаємодії членів команди для покращення виконання проекту.

Управління портфелем (Portfolio Management) – перетворення стратегії або цілей організації в «портфелі» програм і проектів, визначення пріоритетності, послідовності та постійне відстеження і аналіз порт фоліо.

Управління програмою (Program Management) – централізоване координоване управління програмою, завданням якого – досягнення переваг і стратегічних цілей програми.

Управління проектами (Project Management, PM) – застосування знань, навичок, інструментів і методів до операцій проекту для задоволення вимог, що висуваються до проекту.

Управління реалізацією програми – постійне застосування певних процесів, інструментів й методів, що забезпечують координацію і виконання проектів в рамках програми з метою отримання підприємством максимальної кількості переваг.

Цикл PDCA (PDCA cycle) – цикл безперервного вдосконалення «план–виконання-перевірка-реакція» (plan, do, check, act), який також називають «циклом або колесом Демінга» (Deming cycle or wheel).

Члени команди проекту (Project Team Members) – особи, які звітують (безпосередньо чи опосередковано) перед менеджером проекту і несуть відповідальність за виконання робіт проекту.

Шість сигм – методика визначення рівня якості (прийнятна – менше, ніж чотири дефекти на кожен мільйон виробів). Крім того, цим терміном позначають певну філософію і програму підвищення якості.

Якість (Quality) – ступінь відповідності низки характеристик і вимог. Якість проекту – цінність продукту, що визначає його місце на ринку.

ukУкраїнська